Logo Żłobka w Jankowicach
Powróć do: Dla Rodzica

Opłaty

Informację ogólne:

1. Opłata za pobyt dziecka w Żłobku są wnoszone „ z góry” na konta Żłobka w Jankowicach prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju w kwocie 700 zł brutto miesięcznie( słownie siedemset złotych), w terminie do 15 dnia miesiąca pobytu dziecka w Żłobku. Rodzice /Opiekunowie prawni mogą dokonywać płatności za czesne przelewem internetowym, w placówce banku lub na poczcie otrzymanego druku wpłaty.

Opłata za pobyt dziecka pobiera się także w przypadku czasowej nieobecności dziecka w danym miesiącu. 

2. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku są wnoszone „ z dołu” na konta Żłobka w Jankowicach prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju, w kwocie maksymalnie 11 zł brutto za każdy dzień pobytu ( słownie jedenaście złotych) w terminie do 15 dnia następującego miesiąca. Rodzice /Opiekunowie prawni mogą dokonywać płatności za wyżywienie dziecka przelewem internetowym, w placówce banku lub na poczcie otrzymanego druku wpłaty. W celu odliczenia opłat za nieobecność ( wyżywienie dziecka w Żłobku) rodzic/opiekun prawny przyjmuję do wiadomości i zobowiązuje się do zgłoszenia w aplikacji Żłobka do godziny 8:00 w dniu  nieobecność dziecka .

Szczegółowe naliczanie opłat za pobyt i wyżywienie dziecka znajduje się w procedurach naliczania opłat znajdujących się na tablicy informacyjnej znajdującej się w Żłobku lub u intendenta Żłobka.

3. Opłata za pozostawienie dziecka powyżej 10 godzin, Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 20 zł brutto ( dwadzieścia złotych), poza ustalonymi godzinami pracy, w terminie do 5 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ww. pozostawienie dziecka w Żłobku.

Opłata za czesne oraz wyżywienie powinna być dokonana na nr rachunku: 32 8470 0001 2001 0079 5544 0003 , z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, rodzaju opłaty oraz miesiąca, którego opłata dotyczy.